Minimum 500 zł rabatu na projekt domu 🔥Voucher na projekt wnętrza - rabat 500 zł! 🧡 Kup pakiet do 15.06.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Krok po kroku

Proces uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego w Polsce obejmuje kilka kluczowych kroków, które wymagają szczegółowego przygotowania i zrozumienia obowiązujących przepisów. Oto uproszczony przewodnik, który pomoże Ci przejść przez cały proces. Zaczynając od złożenia wniosku o warunki zabudowy, poprzez wybór i adaptację projektu budowlanego, aż po uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i, ostatecznie, pozwolenia na budowę. Każdy etap wymaga dokładnej analizy i spełnienia określonych wymogów, od technicznych aspektów projektu po kwestie prawne i administracyjne. Ten przewodnik przedstawia nie tylko podstawowe kroki, ale również wskazuje na ważne detale, które często umykają uwadze, takie jak konieczność uzyskania warunków technicznych dostawy mediów czy wykonania badań geotechnicznych. Dzięki temu zorientujesz się, jak efektywnie zarządzać całym procesem, unikając typowych błędów i opóźnień, co przybliży Cię do realizacji marzenia o własnym domu.
Projekt gotowy oraz adaptacja projektu do konkretnej działki to główne etapy prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę. Jak to działa?

Zgłoszenie budowy z projektem to nowy sposób na rozpoczęcie prac budowlanych bez pozwolenia. Sprawdź jak wybudować dom na zgłoszenie budowy.

Standardowym trybem pozostaje nadal złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę to dokument, który jest wystawiany przez wydział architektury w odpowiednim dla inwestycji starostwie.

Projekt budowlany jest jednym z najważniejszych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę, jednak sam projekt nie wystarczy, by starać się o pozwolenie na budowę.

Droga do uzyskania tej decyzji administracyjnej jest zazwyczaj długa, a proces zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów - czasochłonny i skomplikowany.
zgoda na adaptacje

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, radzimy rozpocząć załatwianie formalnośc których niestety nie unikniemy, dużo wcześniej . Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w działaniach zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ sama procedura prowadząca do wydania decyzji, może różnić się w zależności od lokalnych wymagań i przepisów prawa.

Pozwolenie na budowę domu krok po kroku:

Krok 1. MPZP lub WZ.

W urzędzie gminy należy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy. W sytuacji, gdy nasza działka nie jest objęta MPZP, występujemy wówczas o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy poprzez złożenie w urzędzie wniosku o WZ.
 • Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub upoważniony urzędnik. Trwa to zwykle 14 - 30 dni.
 • W przypadku, gdy działka objęta jest planem zagospodarowania, wypis z miejscowego planu uzyskuje się o wiele szybciej. Często Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dostępny na stronach konkretnych urzędów.
 • Mając MPZP lub WZ , należy dokładnie sprawdzić wymagania planu zagospodarowania terenu dla konkretnej działki, aby mieć pewność wyboru odpowiedniego projektu pasującego do uwarunkowań działki i obowiązujących wymagań urzędowych.

Krok 2. Geodeta i mapa do celów projektowych.

Uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1 : 500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego w Polsce. Na tę mapę architekt adaptujący naniesie obrys planowanej inwestycji - naszego domu.

Dodatkowo, zaleca się wykonanie badań geotechnicznych, sprawdzających nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych.

Krok 3. Zakup gotowego projektu architektoniczno - budowlanego.

Kluczowym załącznikiem do wniosku jest projekt budowlany, który zawsze jest wydawany w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w urzędzie, drugi trafi do organu nadzoru budowlanego, pozostałe dwa egzemplarze projektu wracają do Inwestora. Jeden możemy zachować dla siebie jako kopię archiwalną, a drugi udostępniamy Kierownikowi Budowy.

Wybór odpowiedniego projektu domu to niezwykle istotna kwestia.Pamiętajmy, projekt musi pasować do wymiarów działki, wytycznych określonych przez urząd konkretnej gminy oraz spełniać nasze indywidualne wymagania. Pełnoprawny projekt budowlany zawiera:
 • część opisową,
 • część architektoniczną,
 • część konstrukcyjną,
 • część instalacyjną,
 • charakterystykę energetyczną,
 • zgody na zmiany.

Krok 4. Adaptacja projektu do działki.

Adaptacja (dostosowanie) projektu gotowego do warunków terenowych (stref: wiatrowej, śniegowej, przemarzania) oraz wykonanie zmian w projekcie na życzenie inwestora przez uprawnionego architekta. Adaptacja projektu stanowi jeden z głównych etapów prowadzących do budowy domu.

Architekt sporządza na aktualnej mapie projekt zagospodarowania terenu, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich (Art. 34, pkt. 3, ust. 1).

Adaptacja projektu gotowego do działki to najważniejszy etap zmierzający do pozwolenia na budowę. Zaadaptowany projekt gotowy posiada przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, czyli mapę działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, instalacjami, małą architekturą, projektowaną zielenią itp. Architekt również wprowadza zmiany na projekt gotowy.

Krok 5. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów:

 • energii elektrycznej,
 • gazu,
 • wody,
 • zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych.

Architekt adaptujący przygotowuje dokumentację do ZUDP czyli Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Co to jest uzgodnienie ZUDP?

Jednym z ważnych dokumentów jest opinia Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, działającego w starostwie w wydziale geodezji. Opinia ustala odległości między projektowanymi obiektami: budynkami, sieciami, zjazdami, jak również w stosunku do granic działek i innych obiektów.

Decyzja o warunkach zabudowy albo miejscowy plan mogą zawierać dodatkowe szczegółowe warunki (uzgodnienia i opinie różnych organów), które inwestor musi spełnić. Są to sprawy indywidualne i mogą dotyczyć np.:wyłączenia gruntów z produkcji rolnejalbo leśnej (uzyskiwane w formie decyzji),opinii Konserwatora Zabytków,opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego - jeżeli wymaga tego charakter obiektu,&nbspuzgodnienia przeciwpożarowe - jeśli wymaga tego charakter obiektu.

Krok 6. Uzyskanie pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez starostę. Zgodnie z art. 33 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wypis z rejestru gruntów dla działkiswojej i sąsiednich,
 • warunki techniczne dostawy mediów.

Wniosek o pozwolenie na budowę musi być złożony na formularzu urzędowym (formularze dostępne są także na stronach internetowych) w terminie obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy. We wniosku należy wskazać inwestora, rodzaj inwestycji (np. dom jednorodzinny), adres miejsca budowy oraz oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjny, numer działki).

Zgodnie z art. 35, pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane, w razie spełnienia powyższych wymagań, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.
Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia błędów w złożonej dokumentacji, właściwy organ wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. Po upływie tego terminu i nie usunięciu przez inwestora błędów, zostaje wydana decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 35, pkt. 3 Ustawy - Prawo budowlane).
Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.
 • Rząd przyjął projekt założeń nowelizacji Prawa Budowlanego, zmierzającego do uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i skrócenia czasu wydawania pozwolenia na budowę. Możliwe, że zmiany wejdą jeszcze w 2013 roku. Więcej informacji na stronie: Koniec z pozwoleniem na budowę?- zmiany w Prawie Budowlanym.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Zahuta

Magdalena Zahuta,
CEO wybieramprojekt.pl

Dane kontaktowe

Telefon:
Doradztwo i sprzedaż: 791 258 345
Biznes i Marketing: 600 160 765

Adres email:
kontakt@wybieramprojekt.pl
adaptacja@wybieramprojekt.pl

Godziny pracy:
pn.-sb.: 9:00 - 18:00

Wizyty stacjonarne umawiamy indywidualnie na konkretny termin, ul Traugutta

Dane firmy

Pełna nazwa:
MD PROJEKT & KONSULTING SP. ZO.O.

Siedziba firmy
Klasztorna 35, 52-234 Wrocław

Numery rejestrowe:
KRS: 0000878772,
REGON: 387947490,
NIP: 8992891755

Konta bankowe:
Santander: 
11 1090 2226 0000 0001 4747 8663