aktualizacja: 13.09.2021

Zawartość projektu gotowego

Co zawiera gotowy projekt architektniczno-budowlany? - sprawdźmy.

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM 2021

Od 19 września 2021 roku projekt należy składać w urzędzie w 3 egzemplarzach, które zawierają po 2 tomy: I. projekty architektoniczny oraz II. projekt techniczny. Od września 2021 projekt architektoniczo-budowlany będziemy składać w urzędzie tylko w nowym wydaniu.

hiacynt

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM 2021 - PODZIAŁ PROJEKTU

Od września 2021 roku projekt składamy w urzędzie w 3 egzemplarzach, które zawierają po 2 tomy: I. projekty architektoniczny-budowlany x 3 oraz II. projekt techniczny.

Zmienia się zasada składania projektu. Niezmienna jest zawartość merytoryczna i konstrukcyjna projektu.

Część opisowa projektu.

 Część architektoniczna :
- rzuty fundamentów,
- rzuty kondygnacji,
- rzut i zestawienie więźby dachowej,
- rzut dachu,
- przekroje oraz elewacje

Część konstrukcyjna :
- techniczny opis projektu konstrukcyjnego,
- obliczenia statyczne dotyczące elementów konstrukcyjnych,
- zestawienie stali zbrojeniowej.

Część instalacyjna :
- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
- projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- projekt instalacji odgromowej.

Charakterystyka energetyczna. 

----------------------------------------------------------------

NOWE ZAŁOŻENIA OD WRZEŚNIA 2021

Kompletny projekt budowlany (PZT + PAB + PT)

PZT - Projekt zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje m.in.:
- projektowane zagospodarowanie działki: usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
- układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, z przyłączami do sieci zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń budowlanych
- sposób dostępu do drogi publicznej
- określenie granic działki, ukształtowanie terenu
- informacje o zakazach i innych uwarunkowaniach wynikających z przepisów odrębnych, dotyczących m. in. zagrożeń dla środowiska, wpływie
eksploatacji górniczej, wpisie do rejestru zabytków lub innych wynikających z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy
- informację o obszarze oddziaływania obiektu

WAŻNE: Do urzędu składamy PZT i PAB w 3 egzemplarzach
• Do każdej kopii należy dołączyć:
- Kopię uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby
- Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego

II. PAB - Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt obejmuje m.in.:
- projektowany układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego pokazaną na rysunkach elewacji, rzutów kondygnacji i przekrojów
- zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
- charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, takie jak zestawienie
powierzchni, kubatury, wysokość, wymiary, liczba kondygnacji
- opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
- parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko
- informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
- informacja i postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane
- inne wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia

III. PT - Projekt techniczny

Projekt obejmuje m.in.:
- projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych
- geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu
- rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne przegród budowlanych
- rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego oraz sposób powiązania instalacji z sieciami zewnętrznymi
- podstawowe wyniki obliczeń z doboru rodzaju i wielkości urządzeń instalacyjnych
- charakterystykę energetyczną budynku
- w zależności od potrzeb: szczegółowe rysunki wykonawcze i inne opracowania projektowe

WAŻNE: PT jest wymagany przed rozpoczęciem robót budowlanych
• Obowiązkiem inwestora jest przekazanie PT kierownikowi budowy
• W trakcie robót PT musi być aktualizowany, gotowy do okazania organom nadzoru budowlanego
• PT musi być spójny z PZT i PAB oraz zawierać kopie uprawnień, zaświadczeń i oświadczeń jak PZT i PAB
• Wymagany wraz z zawiadomieniem o zakończeniu inwestycji i przekazany do nadzoru budowlanego

---------------------------------------------------

* Dodatkowo, w zależności od pracowni autorskiej, projekt może zawierać zestawienie materiałów, kosztorys, rysunki wykonawcze detali elementów konstrukcyjnych, obrys domu w skali 1:500 oraz informację BIOZ.

Pakiety dodatkowe do projektów, oferowane odpłatnie przez niektórych autorów:
- Pakiet wentylacji mechanicznej z rekuperatorem
- Pakiet odkurzacz centralny
- Pakiet ogrzewanie podłogowe
- Pakiet pompa ciepła
- Pakiet instalacja solarna
- Pakiet kominek z płaszczem wodnym.

Wybór odpowiedniego projektu domu to niezwykle istotna kwestia. Pamiętajmy, projekt musi pasować do wymiarów działki, wytycznych określonych przez urząd konkretnej gminy oraz spełniać wymagania przyszłego użytkownika domu.

Spełnij marzenia o swoim domu i skontaktuj się z nami:

baner-grupa-fb (1)

Pomocne artykuły :

Komentarze