aktualizacja: 24.04.2015

Regulamin promocji "Wiosna z dobrą energią"

REGULAMIN PROMOCJI „Wiosna z dobrą energią!”

I. Zasady ogólne Promocji

 1. Organizatorem Promocji „Wiosna z dobrą energią!” jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Artur Wójciak, Robert Wójciak Spółka Jawna  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 28-31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744.
 2. Niniejsza Promocja, ani żaden z jej elementów nie są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Promocja ma zasięg ogólnopolski.
 4. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich mających pełne prawo do czynności prawnych obywateli i mieszkańców Polski.
 5. Promocja kierowana jest wyłącznie do konsumentów w rozumieniu  art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 6. Promocja Pracowni Projektowej ARCHIPELAG trwa od 5 kwietnia do 15 maja 2013 r.
 7. Z oferty promocyjnej ARCHIPELAGU – mogą skorzystać osoby, które w dniach od 5 kwietnia do 15 maja 2013 r. zakupią projekt gotowy z kolekcji objętej promocją.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Pracowni Projektowej ARCHIPELAG.

II. Zasady Akcji Promocyjnej

1.      Oferta promocyjna polega na tym, że do każdego zakupionego projektu domu gotowego z kolekcji ARCHIPELAGU objętej promocją, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG dodaje rabat w postaci 300 zł

Kolekcja projektów objętych promocją:

 1. Armando II G1 ENERGO
 2. Elmo IV ENERGO
 3. Elmo III ENERGO
 4. Edgar G1 ENERGO
 5. Edgar II G2 ENERGO
 6. Kornel ENERGO
 7. Kornel II (z wiatą) ENERGO
 8. Kornel III G1 ENERGO
 9. Benjamin G1 ENERGO
 10. Benjamin II G2 ENERGO
 11. Niki G1 (wersja A) ENERGO
 12. Niki G1 (wersja B) ENERGO
 13. Niki II G1 ENERGO
 14. Leosia G1 ENERGO
 15. Leosia II G2 ENERGO
 16. Edwin G1 ENERGO
 17. Edwin II G1 ENERGO
 18. Noel G1 ENERGO
 19. Miłosz ENERGO
 20. Tobiasz G1 ENERGO
 21. Tobiasz II G2 ENERGO
 22. Oskar ENERGO
 23. Armando G1 ENERGO
 24. Marisa II G2 ENERGO
 25. Marisa G1 ENERGO
 26. Tosia ENERGO
 27. Elmo ENERGO
 28. Elmo II ENERGO
 29. E7 ENERGO PLUS
 30. E8 ENERGO PLUS
 31. E9 ENERGO PLUS (wersja A)
 32. E9 ENERGO PLUS (wersja B)
 33. E9 ENERGO PLUS (wersja C)
 34. E9 ENERGO PLUS (wersja D)
 35. E10 ENERGO PLUS

 

 

3.         Ponieważ wartość premii przyznanej w Promocji nie przekracza kwoty wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz.176 2000r.), premie te zwolnione są z opodatkowania. *Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz.176 2000r.) o ile wartość konkretnej nagrody niniejszego konkursu przewyższa kwotę 760,00 zł, nagroda ta objęta jest obowiązkiem podatkowym wynikającym z w/w ustawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz.176 2000r.) przekazanie takiej nagrody Uczestnikowi uzależnione jest od dokonania zapłaty należnego podatku od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody, za pośrednictwem Organizatora lub Współorganizatora promocji (płatnik). W związku z powyższym podatek Uczestnik Akcji zobowiązany jest wpłacić na rzecz Współorganizatora jako płatnika podatku, przed wydaniem nagrody. W celu opłacenia podatku Współorganizator ma prawo potrącić jego kwotę z kwotą nagrody.

4.      Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

5.       Organizator Promocji informuje Uczestników Promocji, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych promocjach, konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Promocji. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Reklamacje

1.      Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Promocji, jednak nie później niż 30 dni od dnia przyznania prawa do premii. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

2.       Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

3.      Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

4.      Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

V. Postanowienia końcowe

1.      Pełna treść Regulaminu Akcji dostępna jest na stronie internetowej www.archipelag.pl

2.      Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień. Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, za 2-dniowym uprzedzeniem podając informacje o zmianach  na stroniewww.archipelag.pl, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Akcji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Akcji z czasu jej trwania lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie.

5.      W przypadku zmiany adresu zamieszkania Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia  odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją niniejszego Regulaminu, w tym stanowiącej próbę doręczenia nagrody.

6.      Organizator dokłada wszelkich starań, by obsługa uczestników Promocji była sprawna i wykonana z najwyższą starannością, zastrzega wszakże, że nie ma wpływu na prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Promocji.

Komentarze