aktualizacja: 02.01.2018

Dopłaty do domów energooszczędnych 2013-2018

allinclusive

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku uruchamia dopłaty do kredytów zaciągniętych na budowę domów energooszczędnych. Program obejmuje inwestorów, którzy w latach 2013-2018 rozpoczną budowę domu energooszczędnego. Inwestorzy, którzy obecnie są w trakcie budowy, będą również mogli starać się o dofinansowanie. Przewidziany fundusz na ten cel to 300 mln złotych. Poniżej określimy główne wytyczne programu oraz warunki weryfikacji do uzyskania dofinansowania.

I. Główne wytyczne programu dopłat dla domów energooszczędnych :

 1. O dopłatę w wysokości 30.000 zł będą mogli starać się inwestorzy, którzy będą budowali w latach 2013-2018.
 2. Wybór projektu domu energooszczędnego, którego współczynnik EUco będzie wynosił do 40 kWh/(m²x rok). Współczynnik EUco określa energię użytkową potrzebną do ogrzewania.
 3. Określenie grupy budynków : gdy współczynnik EUco < 15 (domy pasywne) dofinansowanie wynosi 50.000 zł; gdy współczynnik EUco < 40 ( domy energooszczędne), dofinansowanie wynosi 30.000 zł.
 4. Spełnione wymagania techniczne narzucone przez NFOŚiGW, będące przedmiotem weryfikacji projektu. Określamy główne punkty weryfikacji ( Program dopłat, załącznik nr 3) :
 • Bryła/ konstrukcja budynku ( 1.1 określone graniczne wartości współczynników przenikania ciepła, 1.2 graniczne wartości współczynników strat ciepła mostków cieplnych, 1.3. szczelność powietrza budynku, wymagania dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej).
 • Układy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (określona minimalna klasa sprawności temperaturowego odzysku ciepła,zastosowanych napędów w układzie wentylacji, grubości izolacji przewodów, itp).
 • Układy i instalacje ogrzewania ( określona minimalna wartość sprawności regulacji, akumulacji i dystrybucji instalacji grzewczej, określone grubości izolacji cieplnej rurociągów i armatury dla materiału o określonym współczynniku przewodzenia ciepła ( =0,035W/mK), określona minimalna sprawność wytwarzania energii dla poszczególnych rodzajów paliw, itp).
 • Układy i instalacje do przygotowania ciepłej wody użytkowej ( określone minimalne grubości izolacji cieplnej rurociągów, określona minimalna sprawność wytwarzania energii dla poszczególnych rodzajów paliw, wyposażenie instalacji w armaturę regulacyjną i systemy elektronicznego sterowania pracą obiegów cyrkulacyjnych, itp) .

II. Sposób potwierdzenia spełnienia przez projekt budowlany przedsięwzięcia wymagań programu :

 • przedstawienie projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę, wykonanego na bazie przepisów ustawy Prawo budowlane,
 • przedstawienie branżowych projektów wykonawczych umożliwiających praktyczną realizację zaprojektowanego budynku, wykonanych zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy Prawo budowlane,
 • przedstawienie obliczeń potwierdzających osiągnięcie przez budynek określonego standardu energetycznego,
 • oświadczenie projektanta, że projekt jest wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) oraz zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW opisanymi w niniejszym dokumencie. /*

Projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze muszą być wykonane z uwzględnieniem minimalnych wymagań technicznych określonych w rozdziale I Programu ( opisane powyżej główne punkty dotyczące weryfikacji projektu budowlanego).

Dodatkowo, określone są specjalne wytyczne dla osób wykonujących charakterystykę energetyczną budynków dla celów programu ( m.in. : wykonać obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku metodyką miesięczną zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2008 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”, straty ciepła do gruntu należy obliczać w sposób dokładny, zgodnie z normą PN-EN ISO 13370:2001 „Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania”, itp.). / *

Przykłady projektów domów energooszczędnych:

III. Procedura weryfikacji projektu budowlanego dokonywana jest przez weryfikatora.

 • sprawdza czy projekt spełnia wymagania formalne opisane w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • weryfikuje obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji dla projektowanego budynku dołączonych do projektu budowlanego. W przypadku, gdy wynik obliczeń weryfikatora wskazuje na przekroczenie zakładanego standardu energetycznego, projekt uznaje się za niespełniający zasady dofinansowania z programu NFOŚiGW,
 • sprawdza czy zastosowano wymagania obowiązkowe opisane w rozdz. I, w tym dokonuje oceny projektu w zakresie występowania mostków cieplnych w konstrukcji budynku oraz określa wpływ tych mostków na wielkość zużycia energii cieplnej przez budynek,
 • wypełnia listę sprawdzającą wg wzoru (załączniki A i B do Wytycznych)./*

Wynikiem weryfikacji jest wypełniona lista sprawdzająca, która łącznie z wyżej wymienionymi informacjami i obliczeniami zawiera jednoznaczną ocenę czy projekt jest zgodny lub nie jest zgodny z wymaganiami opisanymi w regulaminie dofinansowania.

IV. Potwierdzenie spełnienia przez zrealizowane przedsięwzięcie wymagań programu.

Ocenę spełnienia wymagań dla wykonanego budynku przeprowadza inny weryfikator niż weryfikację projektu. Potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie standardu energetycznego z określonej grupy budynków ( NF15 lub NF40), od którego będzie zależeć fakt wielkości dofinansowania ze środków NFOŚiGW, jest zależne od oceny :

 • projektu budowlanego, który uzyskał wcześniejszą pozytywną opinię weryfikatora,
 • branżowych projektów wykonawczych,
 • oświadczenia inspektora nadzoru (obowiązkowo dla budynków wielorodzinnych) lub kierownika budowy (dla budynków jednorodzinnych, jeśli inspektor nadzoru nie został powołany i prawo tego nie wymaga) ze stwierdzeniem, że wszystkie prace, mające wpływ na charakterystykę energetyczną budynku, zostały wykonane zgodnie z założeniami projektowymi i z wytycznymi NF oraz informacji o zastosowanych materiałach izolacyjnych, oknach i drzwiach zewnętrznych, centrali wentylacyjnej, urządzeniach grzewczych, elementach automatyki, napędach elektrycznych, pompach,
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, wykonanego zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdz. II pkt. 2, wraz z wydrukami obliczeń zapotrzebowania wykonanego budynku na energię użytkową dla celów ogrzewania i wentylacji. Dopuszcza się wykonanie Świadectwa przez weryfikatora oceniającego spełnienie wymagań w zakresie standardu energetycznego
 • protokołów dotyczących:a) regulacji systemu wentylacyjnego ,b) regulacji systemu grzewczego ,c) wyników testu szczelności,
 • dokumentacji fotograficznej wszystkich etapów budowy, istotnych z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku,
 • jeżeli nastąpiły odstępstwa od projektu należy je opisać i dołączyć stosowną dokumentację potwierdzającą (m.in. kopię dziennika budowy), ewentualnie uzasadnienie, że nie miały one wpływu na charakterystykę energetyczną budynku.
Osiągnięcie wymaganego standardu energetycznego budynku NF15 lub NF40 wymaga zastosowania najwyższej jakości materiałów budowlanych i instalacyjnych, o wysokich walorach użytkowych oraz wysokich standardów wykonania i odbiorów robót budowlanych i instalacyjnych.

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy : kontakt@wybieramprojekt.pl

/ * - informacje czerpane bezpośrednio z programu o dopłatach dla domów energooszczędnychwww.nfosigw.gov.pl/ ( więcej szczegółów na stronie : http://www.nfosigw.gov.pl )

Komentarze (3)

Witam, Nie od dziś wiadomo że rachunki nigdy nie są za niskie jak na nasze kieszenie;)
Wraz z rodziną wybudowaliśmy nasz wymarzony dom w stylu elektrooszczędnym. nie dość że płacimy mniejsze rachunki to jeszcze udało nam się zdobyć dopłatę.
A wystarczyło dołączenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła! Wiadomo że było trochę latania i załatwiania ale uwierzcie mi że jest warto !:D
Pozdrawiam:) te pieniądze są dla nas;D Wystarczy się nie bać i dowiadywać.
jerzy 2015-06-08 o 13:59
Czy nadal można uzyskać dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego? Zdaje się, że niestety już od jakiegoś czasu Fundusz wycofał się z tego projektu? skubanek 2018-01-02 o 19:11
@skubanek: Program „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” został zakończony. Jak narazie zbieramy informacje na temat dalszych działań NFOŚiGW.
Wdrożenie programu przewidziane zostało do 2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.
architekt 2018-01-04 o 18:45